Om du inte vet vart du är på väg, spelar det ingen roll vilken väg du väljer

Det är inte bara när man ute på äventyr som det är bra att veta vart man är på väg. Det gäller även i näringslivet. Med OEE kan ditt företag styra i riktning mot minskat spill och ökad effektivitet

Om du bläddrar i en tidskrift idag för att läsa om tillverkningsindustrin och deras kamp för att överleva eller finna väg till framgång, är det nästan oundvikligt att du även stöter på begreppet "lean". Grovt förenklat betyder lean att trimma något. När det gäller tillverkningsföretag handlar uttrycket lean om att trimma produktionen i förhållande till kundernas förväntningar.

Lean är en filosofi där resultaten ska skapas av och genom medarbetarna som med fokus på kunden hela tiden arbetar för att reducera spill. Men om spillet inte synliggörs, är det svårt att se vad man ska förbättra. Eller uttryckt med en lättare omskrivning av ett citat från Alice i underlandet: ”Medarbetarna måste veta var de ska ingripa, annars ger lean inga resultat.”

Den centrala tidsfaktorn

Overall Equipment Effectiveness (OEE) är en mätmetod för att synliggöra spill på produktionsutrustning. OEE kan bäst översättas som den totala utrustningseffektiviteten – ett något komplicerat uttryck som dock mycket tydligt berättar vad det handlar om: att få ner spilltiden så mycket som möjligt för att uppnå ökad effektivitet och produktivitet.

Tid och tidsregistrering är mycket centrala element i både lean och OEE till den höga graden att varje överflöd eller fel resulterar i ökad tidsförbrukning. Om produktionsutrustningen står oplanerat stilla eller kör med halv kapacitet, förlorar man förstås värdefull produktionstid. Men dålig kvalitet har också ett tidsperspektiv eftersom det betyder att produkter måste produceras på nytt eller göras om. Dessa centrala tidsfaktorer skapar onödig variation i produktionsprocessen vilket indirekt bidrar till att ökad uppbyggnad av buffertlager, fler onödiga arbetsuppgifter och transporter.

För medarbetare och för benchmarking

OEE är ett av många bra verktyg som ger stöd vid införandet av lean och bidrar till en mer operativ process. Något förenklat kan man säga att OEE uttrycker spillet i siffror, så att inte bara ledningen utan även medarbetarna kan se hur produktionen ligger till. Rätt använt kan OEE därmed användas för att involvera medarbetarna och lägga fokus på spilltiden och på så vis främja nyttan av lean.

Samtidigt är OEE en internationellt erkänd mätmetod, vilket betyder att den kan användas för benchmarking inom och mellan företag. Större företag med produktion på flera olika platser kan använda OEE för att jämföra förmågan att utnyttja produktionsutrustningen och därmed med hjälp av benchmarking arbeta målinriktat för att uppnå bästa praxis på hela företaget. Man kan även benchmarka företagets hela utrustningseffektivitet mot OEE-standarden för ens egen bransch, om en sådan finns att tillgå.

Enkel formel

Vad är då ett bra OEE-tal? Och hur mäter man det? OEE är i själva verket en enkel formel som ger svar på några relativt enkla frågor:

  • Hur bra utnyttjas din utrustning idag?
  • Hur effektivt körs din utrustning idag?
  • Vad är kvaliteten på din utrustning idag?

– eller omsatt i formeln: OEE = Utnyttjande x Effektivitet x Kvalitet

Det ser enkelt ut, men utmaningen består givetvis i att beräkna de enskilda områdena. Man bör eftersträva en OEE på 85 procent vilket indikerar world class. Inte många företag får någon särskilt hög poäng innan de börjar arbeta med lean och OEE och OEE-siffran kan förstås variera en smula mellan olika branscher, men man bör sträva efter att uppnå 85 procent.

Så mäter du utnyttjandegraden

OEE utgår från att det finns en totaltid till förfogande för produktion, d.v.s. 24 timmar 365 dagar om året. Av denna totaltid planerar man att köra produktion under en viss tidsrymd, precis som det finns planerad tid för icke-produktion, som regel i samband med semester, planerat underhåll, perioder utan beställningar o.s.v. OEE fokuserar uteslutande på den planerade produktionen så den planerade stopptiden ska inte ingå i mätningarna.

Utnyttjandegraden är förhållandet mellan planerad produktion och de oplanerade produktionsavbrotten då produktionen står stilla t.ex. i samband med väntan på material, maskinstopp och liknande. Mätningen går till på så vis att man registrerar tiden varje gång en maskin stannar. Orsaken till avbrottet är irrelevant när vi diskuterar OEE. Här är det enbart tiden som står i fokus. Registreringen kan antingen utföras manuellt av medarbetaren eller, mer optimalt, automatiskt från maskinen.

Efter mätning av produktionsavbrott under en period är man redo att beräkna utnyttjandeprocenten. Detta görs på följande sätt: (Planerad tid – stopptid)/planerad tid x 100 = utnyttjandeprocent.

World class utnyttjandeprocenten ligger på runt 90 procent, så det är målet för denna del av OEE-beräkningen.

Så mäter du effektivitetsgraden

Effektivitetsgraden säger något om hur effektivt du utnyttjar produktionsutrustningen när maskinerna körs. Här fokuserar OEE på förlust av performance och tid på grund av att maskinerna inte producerar optimalt. Om en maskin som standard kör tio sekunder per producerad enhet, men kör elva sekunder i din produktion, innebär det en förlust på en sekund för varje producerad enhet på ditt företag. Du mäter performance genom att samla in data om hur många enheter som produceras inom en given tidsram och jämföra det med standardtiden. Det spelar ingen roll om du mäter enheter eller partier. Det viktiga är att jämföra standardtiden och den reella tidsförbrukningen.

Beräkningen ser sålunda ut på följande sätt:

(Standardtid x antal producerade enheter)/(planerad tid – stopptid) x 100 = effektivitetsprocent.

World class effektivitetsprocenten ligger på runt 95 procent.

Så mäter du kvalitetsgraden

Här fokuserar OEE på förlust av kvalitet och därmed den extra tid som krävs när enheter måste produceras om. I denna del av beräkningen tittar man sålunda på antalet producerade enheter i förhållande till hur många som håller måttet. Det kan låta enkelt men är svårt, för här handlar det om processfel, d.v.s. de fel som maskinen själv upptäcker eller som fångas upp i kvalitetskontrollen.

OEE handlar tyvärr inte om de fel som upptäcks hos kunden. Beräkningen lyder: (Producerade enheter – defekta enheter)/producerade enheter x 100 = kvalitetsprocent.

World class kvalitetsprocenten ligger på runt 99,9 procent.

När alla tre mätningarna har utförts återstår bara att infoga dem i OEE-formeln som med world class måtten ser ut så här:

OEE formel

Starkt kontrollverktyg

Det finns många fördelar med att mäta OEE. Förutom att vara ett verktyg för medarbetarinvolvering och benchmarking, är det även ett bra kontrollverktyg för ledningen. När du börjar mäta kan du i efterhand använda OEE-siffrorna för analys och statistisk uppföljning och därmed skapa en värdefull överblick.

Med OEE stärker du beslutsunderlaget och kan ingripa målinriktat om siffrorna signalerar en tendens. Både ledning och medarbetare får således ett verktyg för att korrigera de fel där åtgärder kan skapa mest värde.

Genom att introducera OEE, kan man direkt eller indirekt minska några av de sju spilltyper som relateras till lean:

Överproduktion: Erfarenheten visar att ur varje produktionsserie, förloras 10% under produktionen
Väntetid: När operatörerna väntar på material, orderinformation eller på produktionsutrustning som ska inrättas
Onödig transport: När delar måste transporteras långa sträckor innan de blir färdiga produkter, eller där de flyttas runt en del under produktionen
Fel och brister: Tillverkning av defekta produkter, som sedan måste återbearbetas eller kanske till och med skrotas
Kapitalbindning i lager: Uppbyggnaden av små lager för att täcka fel, dålig planering eller brist på stabilitet i produktionen
Onödig rörelser: Dålig arbetsplats layout så att man ofta behöver leta efter verktyg
Onödiga processer: Processer och arbetsuppgifter som överlappar varandra, vilket orsakar dubbelarbete

 

Tillbaka