ProLean

Detta skulle kunna vara en framtida titel på en modul i ProMark. Men varför skall vi leverera "gammalt vin på nya flaskor"?

Som tillverkande företag idag kan man inte längre komma undan begreppet "Lean Manufacturing". Många företag är redan mycket medvetna om det.

Som producerende virksomhed i dag kan man vist ikke komme uden om begrebet ”Lean Manufacturing”Kort sagt är "Lean", som begreppet populärt kallas, en paraplybeteckning för en rad sunda och förnuftiga principer, som kan användas vid planläggning, förberedelse och genomförande av produktionen i ett företag.

Ett av huvudelementen i "Lean" är att avveckla allt spill. Begreppet spill uppfattas i detta sammanhang som mycket brett - omfattande varje aktivitet (tid- och resursförbrukning) som inte bidrar till att kundens upplevelse av varans värde ökar. Nyckelorden 'tid' och 'resurser' har ändå vid vissa tillfällen, i takt med den ökande globaliseringen, blivit en parameter för överlevnad framför en konkurrensparameter i vissa delar av dansk industri.

I detta sammanhang är det intressant att Mark Informations kärnkompetens i många år har varit just insamling av data uppdelat på tid och resurser. Mark Information har, i flera år, varit den leverantören inom tidsregistrering i Skandinavien som flest har föredragit. Vi har i åratal tillfredsställt våra kunder genom att leverera ett tidregistreringssystem - ProTime, som samlar in exakt data till företagens löne- och ERP-system - och detta oavsett hur komplicerad en överenskommelse är eller hur speciellt ett lokalavtal är.

Så varför inte även utnyttja denna kompetens för insamling av data i produktionen? Med fokus på reduktion av tids- och resursförbrukning i samband med en "Lean" process, eller vilken annan förberedningsprocess som helst, har Mark Information i åtskilliga år kunnat erbjuda en lösning. Namnet är inte "ProLean" men däremot den välkända modulen i ProMark systemet - "ProJob". En modul som i dag används av många av våra kunder.

Men hur kan ProJob användas, och vad är modulens roll i en Lean-inspirerad förberedningsprocess?

Helt grundläggande kan modulen styra produktionsorder genom hela framställningsprocessen, oavsett vad man framställer. Via väl placerade informationspunkter, i form av terminaler, PC, PDA eller liknande samlar den anställde sin jobbinformation och skickar tillbaka information om tidsåtgång och produktionsdata.

Därigenom uppnås en kvalitativ överblick i rätt tid över exempelvis:

  • samlad arbetstid förbrukad på varje order
  • materialförbrukning
  • förbrukad tid, från det att ordern startade till det att den blev färdig
  • förbrukad tid till inre omständigheter, där resursen inte har kunnat produceras

Står man i starten på en förberedningsprocess, kan ProJob bidra väsentligt till att ge den nödvändiga överblicken över "current state" i produktionen, vilket göra att problemområden tidigt kan lokaliseras.

Är man redan mitt i en förberedningsprocess, är ProJob ett utomordentligt rapporteringsverktyg för uppföljning av pågående process. Med hjälp av den tillgängliga jobbinformationen är det möjligt att löpande visualisera prestationerna i förhållande till de fastsatta målen. Genom flera års samarbete med företag, med både större och mindre förändringsprocesser, har vi genom inspiration och kompetenser, byggt upp en erfarenhet vi dagligen delar med våra kunder - både genom vår produktutveckling och våra konsultinsatser. Varje projekt ställer nya krav, och fostrar nya idéer till ProMark produkten. Denna inspiration är en central del i våran produktutveckling, som nya såväl som existerande kunder kan dra nytta av.

Ett "Lean" projekt, som i hög grad handlar om att synliggöra och registrera avvikelser i produktionen, måste nödvändigtvis starta med ett gediget förarbete i form av en specifikation över krav och förväntningar./p>

En sak är att registrera den korrekta informationen, en annan sak är att registrera informationen korrekt

Ovanstående mening är helt avgörande då man skall specificera sina krav till registreringssystemen. I ProJob är det, utifrån standardsystemet, möjligt att sammanställa kombinationer för att uppfylla de önskade effekterna, och därför är det viktigt att man inledningsvis gör helt klart hur systemet skall användas.

Avslutningsvis skall det nämnas att man inte automatiskt blir ett "Lean" företag genom att implementera ProJob. Men ProJob är ett mycket bra och beprövat verktyg som med fördel kan stötta en "Lean" process. Inte endast för att synliggöra problemen så att de kan behandlas, utan även som ett uppföljningsverktyg för att visualisera effekten av de löpande förändringarna.

Tillbaka