Kundcase

Holmen

Ökad effektivitet i planeringsprocessen och utjämnad fördelning av personalen mellan skiften skapar framtida besparingar

Holmen AB är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Verksamheten utgörs av fem affärsområden: Holmen Paper (tryckpapper),  Iggesund Paperboard (kartong),  Holmen Timber (trävaror),  Holmen Skog (skötsel och utveckling) och Holmen Energi (vattenkraft och utveckling inom energiområdet).

Holmen AB

”Man har bra kontroll på tillgängliga medarbetare och kan därmed resursplanera effektivt, vilket möjliggör fördelning av övertid på fler personer samt att avtalsmässiga övertramp undviks.”

Patrik Hjelm
Personalmästare, Holmen Paper


Holmen AB - ökad effektivitet i planeringsprocessen

Problem

 • Manuell och tidskrävande planeringsprocess
 • För hög övertidsuttag på grund av osäker och oflexibel planeringsprocess
 • Avsaknad av tydlighet och delaktighet i planeringsprocessen utifrån operatörernas synvinkel

succé kriterier

 • Ökad effektivitet i planerings-processen
 • Reduktion av kostnad för övertid och brott mot arbetstidsregler
 • Ökad medarbetartillfredsställelse
 • Kapacitetsplanering över tiden som speglar det faktiska behovet

Verktyg och Metoder

 • Övergripande är lösningen en workforce management lösning som stödjer planering, rapportering och uppföljning
 • Lösningen består av ProTime som omfattar alla anställda hos Holmen
 • Lösningen kompletteras nu med bemanningsplanering av skiftpersonalen
 • Integration till HR-plus

FÖRBÄTTRINGAR

 • Realtidsbild av vem som är på vilket skift med aktuell kvalifikation och saldon, samt vilka som är frånvarande
 • Bättre överblick med möjlighet till identifiering av framtida övertidsproblem
 • Enkel och enhetlig planering för all personal i ett och samma system
 • Stöd för ersättarhantering där hänsyn tas till övertid och arbetstidsregler
 • Uppföljningsmöjlighet av individrelaterad frånvaro och korrigering

resultat

 • Ökad effektivitet i planeringsprocessen
 • Reduktion av kostnad för övertid och brott mot arbetstidsregler
 • Minskad frånvaro och relaterad kostnad
 • Ökad medarbetartillfredsställelse