Kundcase

Jydsk Aluminium Industri

Från persiljehackare till högspänningsmaster

Jydsk Aluminium Industri (JAI) är ett otraditionellt företag. Företaget, som uppvisar en tillväxttakt i rena Formel 1-klassen, präglas av en platt och effektiv organisation och det är en ung och driftig kvinna som leder arbetet med datainsamling i den högt automatiserade produktionen.

JAI-andan ger oss styrka

Birgitte Butzkowskys hjärta slår för datainsamling, för det är just data som är nyckeln till insikt och handlingskraft på en starkt konkurrenspräglad marknad. Hos JAI i Herning ansvarar Birgitte Butzkowsky för insamling av data rörande medarbetarnas tid och produktionsprocessen. En praktisk ledningsapproach har banat väg för en imponerande effektivitet.

JAI var ursprungligen ett familjeägt företag och än idag är familjen starkt representerad i ägarkretsen Samtidigt har JAI många med­arbetare som har arbetat på företaget i flera år och det bidrar till att bevara och stärka den speciella JAI-andan. Kombinationen av gamla  och nya medarbetare ger en bra bredd både när det gäller kunskap, erfarenhet och nytänkande och detta gör företaget starkt.

Kvaliteten säkrar konkurrensförmågan

JAI klarar sig bra i den globala konkurrensen mot leverantörer i ett helt annat prisläge. Orsaken till detta är företagets medvetna sats­ning på och investering i spjutkompetenser. Den expertis som JAI besitter på området aluminiumgjutning har byggts upp under ett halvt sekel och det är en viktig parameter för att kunna framställa plåtämnen av hög kvalitet.

Teknisk expertis kombinerat med fokus på utvalda branschsegment och komplexa plåtämnestyper gör att JAI inte så ofta utsätts för direkt konkurrens av lågprisleverantörerna från Östeuropa och Fjärranöstern. Kvalitet och leveranssäkerhet är extra viktigt för företagets kunder.

Jydsk Aluminium Industri - Birgitte Butzkowsky

"Datainsamlingen i ProMark har stor betydelse för företaget eftersom den möjliggör en nära uppföljning av vår planering. Tidigare var vi
över ett dygn försenade med data för planeringen men nu sker allt i realtid."

Birgitte Butzkowsky
 Jydsk Aluminium Industri


Koncentrerat fokus på datainsamling

Automatisering och effektivisering spelar en viktig roll för JAI:s framgångar, både i produktionen och rent administrativt. Initiativ som införande av robotar och samling av processer har spelat en stor roll när det gäller att utnyttja operatörernas tid optimalt samt att minska det interna transportbehovet.

Investeringen i ProMark gjordes 2006 i samband med att JAI skulle börja med elektronisk datainsamling. Tidsregistrering har varit var­dag på JAI sedan många år tillbaka, men skedde tidigare med papper och penna.

- När vi skulle införa elektronisk datainsamling var vi tvungna att ha tillgång till alla produktionsdata i realtid och samtidigt ville vi gärna använda tiden från produktionen till uppföljning och säkring av data­kvaliteten istället för inmatning av handskrivna timrapporter, säger Birgitte Butzkowsky.

Man inledde en dialog med Mark Information och sedan gjorde ProMark entré. För JAI har detta varit en mycket positiv upplevelse. Kvaliteten på tidsregistreringarna har ökat avsevärt och man upplever en bättre uppföljning på varje enskild produktionsorder med en exakt överblick över de totala kostnaderna – både vad gäller tids- och materialförbrukning. Det gör det möjligt för företaget att beräkna produktionskostnaderna mer reellt så att man kan vara säker på att man erbjuder kunderna rätt pris.

Automatisering och effektvisering spelar en viktig roll för JAI:s framgångar


Realtidsplanering och ROI

Den rent administrativa besparingen som uppnåddes med ProMark kunde snabbt registreras i den smidiga hanteringen av antalet medarbetare. Enligt Birgitte Butzkowsky hade detta inte varit möjligt utan ProMark.

Tidigare hade JAI 150 medarbetare som varje dag lämnade in handskrivna timrapporter. Nu har antalet medarbetare vuxit till 270 utan att man har behövt anställa någon ny administrativ personal. Antalet fel har sjunkit avsevärt och antalet frågor gällande lönebeskeden har också minskat märkbart eftersom datakvaliteten har blivit väsentligt bättre.

- Det är svårt att uppskatta resultatet exakt i kronor och ören, men datainsamlingen i ProMark har stor betydelse för företaget eftersom den möjliggör en nära uppföljning av vår planering. Tidigare var vi över ett dygn försenade med data för planeringen men nu sker allt i realtid och det är ett kraftfullt verktyg vad gäller den fortlöpande effektiviseringen och optimeringen. Samtidigt ska man inte undervärdera betydelsen av den frihet som en modern tidsregistrering ger arbetsledarna. De kan själva kontrollera frånvaroöversikter m.m. utan att vara beroende av andra, säger Birgitte Butzkowsky.

Den rent administrativa besparingen som uppnåddes med ProMark kunde snabbt registreras