OEE – Overall Equipment effectiveness

Använd OEE för att visualisera detaljer i produktionsflödet ner på enskild maskin och operation för ökad kontroll med ökad effektivitet och produktivitet som resultat

OEE är ett optimeringsverktyg för att visualisera förlust i produktionsprocessen. Genom realtidsdata ger det en bild av hur väl maskinparken utnyttjas, hur effektivt utrustningen fungerar och vad utrustningens status är – just nu.

Målriktad produktionsstyrning

OEE kvantifierar förlusten på produktionsutrustningen, visar var åtgärder måste vidtas och är därför ett viktigt tillskott till ledningens redskap inom produktionsstyrning. Samtidigt ger mätningen av den totala utrustningseffektiviteten ett underlag för:

  • Övervakning av produktionsprocesser
  • KPI beräkning
  • Analys och produktionsuppföljning

Mycket få företag får högsta poäng när det gäller kapacitetsutnyttjande innan de börjar arbeta strategiskt med OEE och lean.

OEE stöder lean genom att identifiera vad som måste optimeras, och genom att minska de typer av förlust som bearbetas inom lean.

Gemensam inriktning och åtgärder

Mätning av den totala effektiviteten i produktions-flödet kan användas för att identifiera best practice i delar, eller över hela produktionsanläggningen.
Mätningen visualiserar förlust för produktionsledningen, men också för de anställda, och kan användas för att involvera medarbetarna i ett gemensamt ansvar för reduktion av förluster.

Överblick över produktionsdata

ProMarks produktionsöversikt visar den planerade och faktiska produktionsstatus i realtid baserat på medarbetarnas registreringar av tid och produktionsresultat. Produktionsöversikten kan visa produktionsdata på storbildskärmar ute i produktionen så att de anställda ständigt har en uppdaterad bild av sin maskingrupp.

Produktionsöversikten kan visas på stora skärmar eller på datorer, läsplattor och smarttelefoner. Översikten är extremt flexibelt och kan lätt anpassas till behoven hos enskilda produktionsenheter och ger en uppdaterad bild av produktionsstatus i olika medier.