Jobbregistrering i ProJob

Vägen till optimering av produktionsprocesser och kostnader

ProJob - vägen till optimering av produktionsprocesserMånga företag behöver spåra hur mycket tid som används på de enskilda arbetsuppgifterna i produktionen och samla in andra detaljerade data för den löpande uppföljningen.

Med ProJob kan ni samla in kritiska produktionsdata via medarbetarnas registreringar – även när de är borta från kontoret. Det ger en uppdaterad överblick över status i produktionen och exakt data för effektiv planering, uppföljning, rapportering och för korrekta efterkalkyler.

INTEGRATION MED ERP-SYSTEMET

ProJob integreras ofta med företagets ERP-system som matar ProJob-databasen med produktionsplaner i form av order och operationer. Modulen har standardintegration med en rad ERP-system – inklusive Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Dynamics AX/NAV och SAP ERP – och kan därmed berika företagets ERP-data i en automatiserad process.

Medarbetarna registrerar via terminaler, på webbportal, pc-klient eller mobilapp produktionskritiska parametrar direkt från produktionsgolvet som t.ex.:

 • Tidsåtgång per order/operation/maskingrupp/resurs eller tillstånd (standardtid kontra normtid)
 • Status på genomförda order/operationer  
 • Producerat antal fördelade på godkända och underkända, ev. fördelat på kassationsorsak
 • Kostnad per order/operation/medarbetare uttryckt i tid per löneart
 • Materialåtgång

De realtidsbaserade registreringarna valideras och återförs till ERP-systemet för att löpande uppdatera produktionsplanerna i ERP systemet.

ÖVERBLICK ÖVER FRAMSTEG I REALTID

Via en produktionsöversikt kan ni via storskärmar eller på dator/läsplatta få en klar bild av produktionsstatus – i realtid. Både planerad och pågående produktion synliggörs och utifrån de anställdas tidsregistreringar och produktionsresultat visualiseras aktuell status för varje produktionsenhet.

Det ger överblick över framsteg på order och chefen kan kontrollera om rätt personal arbetar på önskade order. Problem och potentiella förseningar kan alltså identifieras tidigt så att företaget kan agera innan det är för sent.

PRODUKTIONSRAPPORTERING SKAPAR VARAKTIGA FÖRBÄTTRINGAR AV PRODUKTIVITETEN

Varaktiga förbättringar med produktionsrapporteringMed ProJob får företaget valida och uppdaterade data som ger detaljerad insikt i förhållande som t.ex.:

 • Användning och underhåll av företagets produktionsutrustning via insamling av användningstid, effektivitet och felorsaker
 • Avvikelser gällande t.ex. väntetider vid maskiner, avsaknad av material osv. 
 • Förbrukade och producerade produkter o.s.v. som möjliggör korrekt logistikstyrning genom stöd av företagets informationsflöde i den samlade värdekedjan
 • Varför kvaliteten inte överensstämmer med kvalitetsmålen
 • Varför leveranstiderna inte hålls som planerat
 • Varför produktionskostnaderna är för höga (t.ex. övertidstillägg som bör vara möjlig att reducera genom bättre planering av medarbetarna)

Med andra ord får företaget aktuell och värdefull insikt i sin egen verksamhet. Det ger en gedigen och faktabaserad grund för att optimera och effektivisera produktionen och förbättrar förmågan att reagera snabbt på förändringar i efterfrågan och kapacitet.

Erfarenheterna visar att produktiviteten ofta kan förbättras betydligt – primärt genom bättre utnyttjande av företagets personal, maskiner och material.

Dessutom kan företaget förbättra leveranssäkerheten och reducera produktionskostnaderna tack vare den insikt om olika förhållanden som ProJob bidrar till att uppnå så som t.ex. data för övervakning av produktions- och spilltider, effektivitet och felorsaker.