(Svenska)
.
Kundinloggning

Insamling av produktionsdata – ProJob

ProJob är lösningen för att optimera företagets produktionsprocesser och relaterade kostnader genom visibilitet, insamling av kritisk produktionsdata, effektiv rapportering och integration med ERP-systemet

ProJob samlar in och validerar produktionskritiska data

ProJob innehåller grunddata relaterade till order/operation, maskingrupp, resurs, material och medarbetare. Vidare samlar ProJob in och hanterar data och operativ information från produktionsprocessen.

Medarbetarnas rapportering skräddarsys med möjlighet till hög detaljeringsnivå:

 • Start och stop av operation kopplat till in- resp. utstämpling
 • Användning av streckkoder för jobb in, antal o.s.v.
 • Möjlighet till central styrning av registreringar på tillverkningslinjer
 • Ändring av status på operation t.ex. ställ/produktion/avbrott
 • Val av maskingrupp/resurs, t.ex. på vilken maskin utförs den aktuella operationen
 • Antal godkända respektive underkända, ev. fördelat på olika orsakskoder
 • Materialåtgång
 • Byte av operation
 • Väntetidsjobb
 • Varna eller kräva orsak vid avvikelse från givna kriterier, t.ex. vid 10% för många godkända

ProJob integreras med ERP-systemet som matar ProJob med produktionsplaner i form av order och operationer.

ProJob samlar in information om:

 • Tidsåtgång per order/operation/maskingrupp/resurs eller tillstånd (standardtid kontra normaltid)
 • Status på genomförda order/operationer
 • Producerat antal fördelade på godkända och underkända, ev. fördelat på kassationsorsak
 • Kostnad per order/operation/medarbetare uttryckt i tid per löneart
 • Materialåtgång

De realtidsbaserade registreringarna återförs till ERP-systemet för att produktionsplanerna ska kunna uppdateras. ProJob bidrar även med information för beräkning av intjänad ackordslön och tillägg.

ProJob ger överblick över status på order och möjlighet att kontrollera om rätt medarbetare arbetar på önskade order.

Med ProJob är det även möjligt att genomföra:

 • Mätningar av maskiners körtider, stopptider, väntetider, avbrottstider m.m.
 • Automatiska maskintidskorrigeringar vid exempelvis enmansbetjäning av en tvåmansbetjänad maskin
 • Kontering av maskintid direkt från terminalerna på produktionsgolvet

ProJob kan även hantera komplicerade algoritmer för fördelning av tid som:

 • En operatör på flera operationer
 • Flera operatörer på samma operation
 • Medarbetartid kontra maskintid på en operations
 • Proportionerlig och relativ tidfördelning mellan operationer

Dessutom levererar ProJob data för analys av t.ex. lönekostnader per order eller produkt, produktivitet, effektivitet, jämförelse av standardtider med reella tider och exempelvis kasserade/maskinstopp per order, maskin eller medarbetare.

Data samlas normalt in via terminaler som placeras optimalt i förhållande till operationer, kombinerat med webbaserade portaler och pc-klienter. Vid användning av pc-klienter kan man få direkt tillgång till såväl elektroniskt ritningsarkiv, operationsbeskrivningar som instruktioner i form av videosekvenser som exempelvis kan visa korrekt montering, fastsättning o.s.v.

ProJob identifierar förbättringsområden

ProJob säkerställer en smidig onlineregistrering av produktionskritiska parametrar direkt från produktionsgolvet, samt online överföring av registreringarna till ERP-systemet. Samtidigt övervakar ProJob status på produktionsorder och bidrar till att säkerställa användning av rätt medarbetare på önskade order.

Den avancerade konfigurationen i ProJob ger möjlighet att validera den enskilda operatörens:

 • Förbrukade tid kontra normtidsunderlag
 • Registrerat kontra planerat antal producerade
 • Kassationsprocent
 • Materialåtgång
 • Bristande kvalifikation hos operatör i förhållande till ställda krav

Detta ger data som därefter kan valideras och användas för uppdatering av produktionsplaner i ERP-systemet. Du kan omedelbart göra justeringar av planerna för ett optimalt och flexibelt utnyttjande av personal, maskiner och material.

Dessutom levererar ProJob korrekta, valida och uppdaterade data för analyser.

ProJob skapar varaktiga produktivitetsförbättringar

Med ProJob är det möjligt för företaget att omedelbart optimera och effektivisera produktionen genom att använda detaljerad information i förhållande till:

 • Användning och underhåll av företagets produktionsutrustning via insamling av användningstid, effektivitet och felorsaker.
 • Korrekt logistikstyrning genom stöd av företagets informationsflöde i den samlade värdekedjan (uppdatering av förbrukade och producerade produkter o.s.v.)
 • Korrekt efterkalkyl
 • Varför kvaliteten inte överensstämmer med kvalitetsmålen
 • Varför leveranstiderna inte hålls som planerat
 • Varför produktionskostnaderna är för höga

Med ProJob får företaget detaljerad information om, överblick och kontroll över:

 • Produktionsprocesserna på fabriksgolvet
 • Avvikelser gällande väntetider vid maskiner, avsaknad av material för hög normaltid i förhållande till medarbetarens kvalifikationer
 • Produktionskostnader som övertidstillägg som bör var möjlig att reducera genom bättre planering

Erfarenheterna visar att produktiviteten ofta kan förbättras med upp till 12%, primärt genom bättre utnyttjande av företagets resurser. Dessutom kan förbättrad leveranssäkerhet och reduktion av produktionskostnader uppnås tack vare den insikt om olika förhållanden som ProJob kan bidra till att uppnå via t.ex. data för övervakning av produktions- och spilltider, effektivitet och felorsaker. Och detta är dessutom en vinst som återkommer år efter år och som tack vare den större öppenheten runt processerna på produktionsgolvet ofta medför ytterligare vinster.