(Svenska)
.
Kundinloggning

Registrering av projekttid – ProJect

ProJect hanterar projektregistrering för anställda som har behöv av tids- och aktivitetsrapportering och löpande vill registrera tidsåtgång på ett enkelt och effektivt sätt - enkelt och intuitivt

ProJect lader den enkelte medarbejder registrere eget tidsforbrug på forskellige opgaver- og giver overblik.ProJect används i första hand av tjänstemän och ger medarbetarna möjlighet att registrera hur mycket tid de ägnar åt olika aktiviteter och projekt. Den registrerade tiden kan antingen vara en uppdelning av den anställdes totala närvarotid under ett projekt eller bara en oberoende dokumentation av hur mycket tid som ägnas åt olika projekt och aktiviteter.

Projekten och aktiviteterna definieras antingen direkt i ProMark eller från andra bakomliggande system, till exempel ERP-systemet. De insamlade uppgifterna kan till exempel användas för intern beräkning av kostnader, övervakning av effektivitet eller extern fakturering. Den enskilde medarbetaren registrerar på ett enkelt och intuitivt sätt tid, samt status för projekt och aktiviteter, antingen kontinuerligt under arbetets gång eller i slutet av dagen eller veckan.

De anställda kommer åt ProMark via webblösningen ProPortal, där de via sina personliga sidor kan registrera sina projekt och aktiviteter. För att stimulera den pågående registreringen kan ProJect kompletteras med ProTracker som påminner den anställde via ikonen på skärmen att registrera sina aktiviteter i realtid. De olika aktiviteterna tilldelas en färgkod, så att de är lätta att känna igen och så att det går att växla mellan olika aktiviteter med några enkla knapptryckningar.

ProJect är naturligt länkat till ProTime-modulen. Här definieras den totala tiden som ska redovisas, eftersom man kan ta med externa möten och liknande, men inte fördela projekttid på frånvaro som beror på t.ex. semester och sjukdom. I registreringsbilden visas hur mycket tid den anställde måste redovisa varje dag.

ProJect kan också användas av anställda som inte registrerar när de kommer och går. Deras tid registreras i enskilda projekt, där man också anger om det rör sig om vanlig arbetstid eller övertid. Flextidshantering kan på så sätt automatiseras via projektrapportering. Förutom tidsåtgången går det att registrera aktiviteternas status, t.ex. “planerad” eller “fördröjd”.

Snabbt tillgänglig information kan optimera medarbetarnas tidsåtgång

Genom att använda ProJect kan ledningen få svar på frågor som:

  • Ägnas tiden åt rätt aktiviteter?
  • Är de initierade projekten lönsamma?
  • Har man avsatt rätt tid åt projektdeltagarna i projekten?
  • Har man koll på de indirekta produktionskostnaderna?

De registrerade uppgifterna är omedelbart tillgängliga för planering, uppföljning och rapportering, till exempel beräkning av projekttiden. Företaget får alltså värdefull kunskap om den egna verksamheten och möjlighet att följa upp nuvarande och framtida arbetsuppgifter och rutiner.

Utgångspunkten för en registrering kommer alltid att vara tid. Men med ProJect kan alla registreringar delas upp i upp till åtta dimensioner. Dessa mått kan vara både tidsdimensioner, färgkoder eller fritext. På så sätt får man total kontroll och exakta faktureringsunderlag för de olika projekten.

Med ProJect kan man undvika manuell hantering och tidsredovisning i kalkylblad. ProJect effektiviserar planeringen av projekt och aktiviteter och skapar underlag till kostnadsberäkningar och ekonomisk uppföljning.

Registreringen av tidsåtgången skapar en överblick, inte bara för ledningen utan också för den enskilde medarbetaren. Medarbetarna kan på ett logiskt och överskådligt sätt se hur deras tid används och det kan fungera som motivation.

ProJect ger bättre beslutsunderlag och garanterar korrekt fakturering

ProJect ger insikt och konkret kunskap om företagets verksamhet. Kostnaderna för olika projekt kan beräknas exakt, eftersom man får full insyn i fördelningen av resurser. ProJect möjliggör effektiva och validerade beräkningar och ser till att alla planerade uppgifter utförs vid rätt tidpunkt. Om ett projekt inte går som planerat blir det lättare att planera om, tack vare det stora underlaget.

Den manuella administrationen av projekten elimineras. Tidsåtgång och status på alla aktiviteter samlas på ett ställe, så att man snabbt och enkelt kan få en överblick. Hanteringen av alla uppgifter samlas också i ett och samma system.

ProJect ger snabbt ett exakt faktureringsunderlag för kundleveranser, både för interna och externa konsulttjänster, eftersom arbetstiden och tidsåtgången dokumenteras noggrant.