(Svenska)
.
Kundinloggning
Anmäl dig vårt nyhetsbrev

Få senaste nyheterna och viktig information om Workforce Management

Avancerad bemanningsplanering – ProPlanning

Med bemanningsplaneringen i ProPlanning kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov

Bemanningsplanering med ProPlanning är flexibel och dynamisk

Planering av arbetsuppgifter i relation till tidsaspekter är vanligtvis definierade i detalj i ett företags ERP-system innan själva utförandet. Med ProPlanning är det möjligt att förfina planen, via import till ProMark. Det blir då möjligt att på ett enkelt sätt justera planen så att hänsyn tas till det dagliga förändringar som uppstår.

Företaget erhåller möjligheten att omplanera utifrån specifika resursbehov och kompetenser. Motsvarande är det möjligt att matcha behoven med tillgänglighet och tidsomfattning för en optimal plan. Vid en stabil och repetitiv
behovsbild kan planen med fördel skapas i ProMark utan import från ERPsystem. Exempel på det är inom processindustrin.

ProPlanning använder data i ProMark om anställdas scheman och faktiska arbetstid, frånvaro och helgdagar, inklusive lokala avtal och arbetstidsregler, samt enskilda medarbetares kvalifikationer. ProPlanning kan även automatiskt generera specifika bemanningsplaner som bygger på medarbetarnas planerade närvaro.

Bemandingsplanlægning med ProPlanningMed ProPlanning används befintliga scheman i ProMark för en vald period och personalens kvalifikationer, som kan vara ett krav utifrån det aktuella behovet. Du kan välja att ändra, lägga till och ta bort data i planen utifrån den nuvarande situationen, som helgdagar, semestrar, omläggning, säsongsvariationer, osv. Sedan frisläpps en plan som ska bemannas. ProPlanning gör det lätt och överskådligt att fördela resurser genom att grafiskt visualisera uppgifter och tillgängliga resurser och deras kompetens.

ProPlanning hjälper till att hitta rätt resurs för att utföra en given arbetsuppgift och kan automatiskt tilldela personalen uppgifter. ProPlanning matchar bemanningen med planerade behov utifrån specifika och relevanta krav, men i grunden baserade på personalens tillgänglighet. Planeraren erhåller information i realtid om relevant personal med lämpliga kvalifikationer och andra kriterier som behövs. Det går också att ta med personal från annan avdelning vid behov.

Den användarvänliga drag-and-drop funktionen gör det enkelt och smidigt att i ett GANTT-schema hantera de resurser och den personal man vill planera. På skärmen matchas personal och kompetens. På så sätt har planeraren alltid en tydlig överblick och kan se till att rätt medarbetare blir planerad på rätt uppgift.

Hur väl man än planerar, inträffar det ofta oförutsedda händelser. Insatsmaterial kan saknas, en maskinavbrott kan inträffa, nya order kan tillkomma eller en anställd kan bli sjuk. Med ProPlanning hanteras alla dessa händelser och möjliggör omplanering och omfördelning av medarbetare. I ProPlanning är medarbetarna och uppgifterna grafiskt uppställda, och man kan enkelt via drag-and-drop funktionen finna tillgänglig personal som ska ta över en arbetsuppgift. ProPlanning synliggör avvikelser och gör verktyg tillgängliga för att effektivt kunna planera om uppgifter, identifiera tillgängliga resurser och omfördela personal. Som planerare är det viktigt att alltid ha kontroll på verksamheten. Genom en kontinuerlig, effektiv och flexibel planering vet företaget att personalresurser alltid används där de ska – när de ska.

Planering i ProPlanning erbjuder företag många fördelar

Med ProPlanning garanteras företaget effektivt samspel mellan resurser och aktuella behov. Målet är alltså att generera en bemanningsplan som matchar kompetensbehov, resurser och behov vid varje given tidpunkt. Med ProPlanning slipper man både under- och överbemanning. För företaget innebär det att man kan fördela resurserna vid rätt tidpunkt, på rätt plats och i rätt omfattning. Fördelen blir att företagets verksamhet kan utföras som planerat, medan man i högre utsträckning kan utnyttja företagets resurser.

Alla som använder ProPlanning som bemanningsverktyg kommer att märka hur snabbt planeringsprocessen kan genomföras. Verktyget är utvecklat och utformat för att ge en snabb och tydlig överblick över bemanningsplanen. Detta kan frigöra resurser till andra värdeskapande aktiviteter.

ProPlanning stöder företagens målstyrning

Att kunna använda de tillgängliga resurserna och underhålla leveranskapacitet och flexibilitet är viktiga styrparametrar i alla verksamheter.

Genom att minimera den oplanerade övertiden kan man också öka medarbetarnas tillfredsställelse, vilket gynnar resultatet och produktiviteten.

ProPlanning är ett verktyg som via effektiv och flexibel planering hjälper företag att uppnå dessa mål.