(Svenska)
.
Kundinloggning
Anmäl dig vårt nyhetsbrev

Få senaste nyheterna och viktig information om Workforce Management

Webbaserad bemanningsplanering – ProRoster

Enkel, överskådlig och effektiv webbaserad bemanningsplanering

Med ProRoster får den planeringsansvarige ett webbaserat planeringsverktyg som på ett överskådligt sätt presenterar bemanningen i en lätt och intuitiv vy. Den planeringansvarige kan anpassa vyn så att relevanta uppgifter (som övertid, resterande semester och liknande) är synliga i samband med planeringen.

Via de mycket flexibla navigeringsfunktionerna kan den planeringsansvarige lätt visa önskad period – med startdatum samt tvåveckors- eller månadsvy – och med ett enkelt klick är det möjligt att hoppa till nästa period.

ProRoster - enkel och överskådlig gränssnittPlaneringen sker genom att anpassa den enskilda medarbetarens arbetstid och arbetsplats efter behov.

Arbetstiden kan ändras direkt i cellen, eller genom att markera och utföra ändringen för flera medarbetare eller flera dagar i samma svep.

Med de avancerade filtrerings- och grupperingsmöjligheterna kan man med bara några klick skapa en detaljöverblick och sedan lätt gå tillbaka till den överordnade, samlade överblicksvyn.

Med ett enkelt klick presenteras den planeringsansvarige för de tidsmässiga, men även ekonomiska, konsekvenserna av den utarbetade planen. Det är sålunda möjligt att verifiera att såväl tidsförbrukning som ekonomi är i linje med företagets affärsverksamhet.

Centraliserad och decentraliserad planering i en och samma lösning

ProRoster är webbaserat och kräver därför inte någon större och mer komplicerad installation, och systemet går snabbt att arbeta i.

Åtkomst och de data som presenteras filtreras på avdelnings- och gruppnivå. Alla planer sparas och valideras centralt i ProMark. Vid valideringen säkerställs att arbetstidsregler följs och möjlighet ges att följa upp planeringen från centralt håll.

Den planeringsansvarige väljer när en plan eller ändringar i planeringen är redo för publicering – arbetet sker i en lokal kopia av planen.

Minska tiden på administration och få ökad flexibilitet

Med ProRoster kan planeringen flyttas ut på "golvet". Planering nära den enskilda medarbetaren ger möjlighet att minska den tid som läggs på administration samtidigt som man uppnår ökad flexibilitet i relation till aktuella förhållanden i produktionen.

Det webbaserade användargränssnittet ger snabbt och en enkel överblick över all relevant data samlade i en och samma skärmbild – effektivt och överskådligt.

De ekonomiska konsekvenserna av planen är synliga under hela resans gång vilket ger möjlighet för stram styrning i förhållande till aktuell budget.

Med ProRoster får företaget ett extremt flexibelt och användarvänligt planeringsverktyg som möjliggör centraliserad och decentraliserad planering som kan säkerställa att rätt resurser finns på plats när de behövs.