Tidredovisning

Spara på tid för administration genom datainsamling av anställdas tid

ProMark är ett onlinesystem till att registrera och planera personalens arbetstider. Data om arbetstid, närvaro och frånvaro insamlas och ger information i realtid. Med realtidsinformation skapar ProMark möjligheten för effektiv bemanningsplanering och ger aktuella data för löneutbetalningar.

  • Spara på administration t.ex. registrering och tid för godkännande
  • Övertar manuell registrering av den enskildes arbetstider och närvaro
  • Användarvänligt och intuitiva skärmbilder

Ögonblicklig omplanering

ProMark gör det möjligt att reagera omedelbart på frånvaro i personalstyrkan, maskinproblem, hastande orders, förseningar i råvaruleveranser o s v. Du kan med väldigt kort framförhållning omprioritera och optimera produktionen.

Integration med andra affärssystem

ProMark är ett unikt redskap för insamling, presentation och förmedling av data. ProMark kan integreras tätt ihop med andra administrativa system, som t.ex. lönesystem. Det ger markanta besparingar i administrativa resurser och ökar hastigheten i arbetet med löneutbetalningar. Läs mer om integration.

Planering av skiftgång och personalresurser

Med ProMark kan du planera och styra personalresurser i enlighet med produktionsplanen som t.ex. genererats av företagets ERP-system. Kombinationen identifierar omedelbara oöverensstämmelser mellan den planerade och den faktiska personalstyrkan och visar på så sätt på vilka områden som det krävs justeringar för att undvika överflödig arbetskraft och låg kapacitet.

Registrering av tid och närvaro online

Medarbetare rapporterar sina egna aktiviteter online istället för att fylla i arbetsscheman på t.ex. papper. Därmed sparas på resurser när det gäller rutiner för godkännande av chefer och löneadministratörens inknappning av återkommande data e t c. ProMark hjälper medarbetaren att uppge data korrekt genom en kombination av enkla instruktioner online och möjligheten att själv bekräfta frånvaro i förhållande till arbetsschemat.

Efterlevnad av lagar och avtal

Nya lagar, såsom EUs Arbetstids och den svenska Arbetstidslagen, pålägger företag vissa regler som ska följas. ProMark gör det möjligt för företag att överblicka sin personalstyrka och snabbt vidta åtgärder för efterlevnad. Därutöver kan ProMark hjälpa till med att administrera en mängd fackföreningsavtal för olika grupper av personal.

Fördelar med ProMark

  • Sparar på administration, registrering och tid för godkännande
  • Minskar manuellt arbete med inmatning av arbetstider och närvaro
  • Användarvänligt och intuitiva skärmbilder
  • Optimerar användning av personal och produktivitet
  • Följer upp icke-produktiv arbetstid
  • Standardiserad integration med din HR, lönesystem eller ERP-system