Påminnelser

ProNotify är modulen som automatisk påminner relevanta personer om saknade registreringar samt oattesterade transaktioner. Detta förenklar administrationen och ger ett mer korrekt löneunderlag i tid. 

Det kan vara en tidskrävande uppgift för löneadministrationen att säkerställa att alla registreringar och nödvändiga attest är på plats i tid.

Med ProNotify kan ni automatiskt påminna medarbetare, arbetsledare och chefer vid inkonsekvenser eller vid en specifik händelse i ProMark. Påminnelserna kan också skickas ut vid inställda tidpunkter i relation till löne- och semesterperioder.

Påminnelser säkerställer åtgärder i tid

Händelser i ProMark som kan utlösa påminnelser är bland annat:

 • Saknade registreringar (in, ut, frånvaro, orsaker och projektregistreringar)
 • Saknad kvittens för fullgjord period (för tjänstemän som endast avvikelserapporterar)
 • Saknade attester av t.ex. registreringar och semesterförfrågan
 • Godkänd semester
 • Ett saldo närmar sig en övre gräns, t.ex. övertid innevarande månad
 • Födelsedagar och årsdagar
 • Larm på dörrar med passerkontroll
 • Färdiga batchjobb kört på servern
 • Fel och avvisanden genom utbyte av data till/från andra system (HR/lön/ERP)

Påminnelserna skickas ut som e-post, SMS eller meddelande i ProPortal eller ProMobile, så att de når mottagaren på lämpligaste sätt.

Påminnelserna kan vara:

 • Generella påminnelser till alla medarbetare om t.ex. att se till att göra klart sin registrering i ProMark innan perioden är slut
 • Individuella meddelanden till relevante medarbetare, arbetsledare och chefer med variabel innehåll utifrån de händelser som utlöser påminnelser
 • Personliga meddelanden i fri text till en eller flera anställda
ProNotify - överblick över flöder

Minskad administration och korrekt lön i tid

Med ProNotify slipper löneadministrationen både lägga onödig tid och besväret med att söka fram saknad attest eller registrering för att kunna skicka ut påminnelser, kanske upprepade gånger. Det hela sker helt automatiskt på definierade tidpunkter, utan manuellt arbete. 

ProNotify underlättar proaktivt att registreringar och attester sker innan perioden avslutas och därmed att löneunderlaget färdigställs i tid. Det ger mindre tidspress i lönearbetet och säkerställer att de anställda får korrekt lön till rätt tid vilket stärker medarbetarnas tillfredsställelse. 

ProNotify bidrar inte bara till ökad effektivitet i löneadministrationen. Kontroll av övertid och semester blir enklare då ansvarig chef får signal om att medarbetare är på väg att slå i taket. Det ger chefen möjlighet till proaktiv hantering och därmed undvika merarbete samt onödiga diskussioner med ansvarig representant från fackföreningen.